Årsmötesinformation

Årsmötets föredragningslista


1.   Fastställande av röstlängd för mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.   Fastställande av föredragningslista
4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.   Val av protokolljusterare och rösträknare
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
      /räkenskapsåret
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.   Fastställande av medlemsavgifter samt datum för erläggande av detsamma
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
      /räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av
a.   Föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b.   Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c.    2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
d.   2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
      I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e.   Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f.    Beslut om val av ombud
* till SDF-möten
* till årsmöte i Alliansföreningen
* till övrigt för föreningen viktiga möten
13. Övriga frågor