Blanketter

Länkar till kostnadsersättningar

Lokalt aktivitetsstöd LOK

Vi får stöd från staten för alla de tränings- och tävlingstillfällen våra aktiva i åldrarna 7-25 år genomför under året.
Varje tillfälle ger 24 kr och varje deltagare ger 8 kr/ tillfälle. För höstterminen 2023 fick vi drygt 130 000 kr i statligt stöd. Här kan du läsa om hur vi skall redovisa på ett korrekt sätt.

Inlämningsförfarande

På senare år har förfarandet kring närvaro blivit betydligt enklare. Som tränare behöver du bara se till att närvaron som du dokumenterat i SportAdmin är godkänd.
Sedan skickas denna in av LOK-stödsansvarig. (Micke Thulin)

Vi redovisar våra aktiviteter två gånger per år.
-Vårtermin (1/1 till 31/6) 
-Hösttermin (1/7 till 31/12)

Saxat från RF regelverk
 
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet.
   
Ledare i åldern 13-20 år som leder verksamhet
i föreningens regi är bidragsberättigad.
En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott.
 
Deltagare i föreningens ”prova på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade under förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare oavsett
om deltagaren är medlem eller inte.
 
Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag
för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings och tävlingstillfällen. Ett tränings/tävlingstillfälle kan inte delas upp på flera dagar utan mellanliggande dygnsvila (exv. ”nattcuper o.likn.).
 
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade
deltagare utöver ledare.
Bidrag utgår för maximalt 20 deltagare per ledare och sammankomst. ju fler ledare på en aktivitet, desto fler deltagare kan föreningen få LOK-stöd för. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon övre gräns för antal deltagare en förening kan få stöd för i samma aktivitet, givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.
En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.