Årsmöte 2022

Kallelse Årsmöte
Hammarby IF Friidrott 2022

Fre 18 feb
Här kommer kallelsen till årsmöte 2022.
Kallelsen finns även i pdf-format ovan.

Medlemmarna i Hammarby IF Friidrott (org. nr 802009-1107) kallas härmed till årsmöte 2022


NÄR?
Årsmötet hålls tisdag 2022-03-15 med start kl 19. Vi inleder med kontroller mot röstlängd, fika och utdelning av årsmöteshandlingar kl 18.00 samt inledande presentation av året som gått kl 18.30.

VAR?
Aulan i Kunskapsskolan (bredvid COOP)

VARFÖR?
Stadgarna föreskriver att föreningen årligen via ett årsmöte ska granska styrelsen och dess ledning av verksamheten med tillhörande ekonomi samt dess planer för nästkommande verksamhetsår.
 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.   Fastställande av röstlängd för mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.   Fastställande av föredragningslista
4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.   Val av protokolljusterare och rösträknare
6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.   Fastställande av medlemsavgifter samt datum för erläggande av detsamma
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av
a.   Föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b.   Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c.    2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
d.   2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e.   Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f.    Beslut om val av ombud
* till SDF-möten
* till årsmöte i Alliansföreningen
* till övrigt för föreningen viktiga möten
13. Övriga frågor

Vill du påverka vår förenings inriktning och utveckling så bör du komma på årsmötet och göra din stämma hörd och rösta. Det är viktigt att den nya styrelsen får möjlighet att känna ett tydligt stöd från föreningens medlemmar inför arbetet och utmaningarna kommande verksamhetsår.
Varmt välkomna!
 
Följande datum gäller för nedräkningen mot årsmöte för det gångna verksamhetsåret 2021:

ÅRSMÖTE 15/3

Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2021 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs senast 2022-02-15. För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.

MOTIONER inlämnade senast 15/2
Motioner ska lämnas in senast 4 veckor före årsmötet.
KALLELSE meddelas senast 22/2
Kallelse med föredragningslista meddelas på föreningens hemsida och anslås i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.
VALBEREDNINGENS förslag meddelas senast 22/2
Valberedningens förslag meddelas på föreningens hemsida och anslås i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.
ÅRSMÖTESHANDLINGAR tillgängliga senast 8/3
Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl. styrelseförslag och utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.
Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga i en pärm på kansliet senast from tisdag 8/3 2022 kl 19.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIF Friidrotts stadgar rörande ÅRSMÖTE, utdrag ur:
15 § Tidpunkt, kallelse


Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.