Årsmöte 2021

Årsmöte 23 mars 2021

Fre 29 jan
Här kommer information om nästa årsmöte. Verksamhetsåret 2020 är nu avslutat och dokumentationen är under produktion. Datum för årsmötet kommer vara tisdag 23 mars. Mötet kommer hållas digitalt.

Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2020 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs senast 2021-02-23. För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.
FÖRSLAG inlämnade senast 23/2
Stadgarna föreskriver att medlemmar som önskar påverka föreningen i någon riktning ska inkomma med motioner senast 4 veckor före årsmötet.
KALLELSE utsänd senast 2/3
Kallelse med föredragningslista ska kungöras på föreningens hemsida och i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.
Valberedningens förslag ska kungöras senast 3 veckor före årsmötet, dvs den 2/3.


Årsmöteshandlingar utlagda!

Tis 16 mars
Årsmötet 2021 är nu bara en vecka borta. Nu finns årsmöteshandlingarna tillgängliga på hemsidan under Årsmöte 2021 och på anslagstavlan på kansliet.
Se ovan för att ta del av dessa.


Info om styrelsekandidaterna

Mån 8 mars
Här kommer intressant information om våra kandidater till styrelsen. Även mer information om vår befintlige styrelsemedlem Mats Ahlberg finns.
Gå in på filen "kandidater och befintlig styrelsen" ovan för att läsa informationen.


Kallelse Årsmöte Hammarby IF Friidrott 2021

Tis 2 mars
Kallelsen finns i pdf-format ovan.
Inkomna motioner finns i pdf-format ovan.
När? Årsmötet för vår verksamhet avhålls tisdag 2021-03-23 med start kl 18:00.
Samtliga deltagare skall vara inloggade senast 18:45.
Vi inleder med kontroller mot röstlängd samt teknikkontroller.
Mötet öppnas formellt klockan 19:00.
Ingen möjlighet till sen ankomst.
Var? Årsmötet kommer att genomföras digitalt. Senast en vecka före mötet kommer plattform att kommuniceras samt instruktioner för hur inloggning samt röstning kommer att hanteras.
Varför? Stadgarna föreskriver att föreningen årligen via ett årsmöte ska granska styrelsen och dess ledning av verksamheten med tillhörande ekonomi samt dess planer för nästkommande verksamhetsår.
Föreningens beslut avseende:
-Verksamhetsberättelse 2020 
-Förvaltningsberättelse 2020
-Verksamhetsplan och budget 2021 
-Revisorerna syn på styrelsens förvaltning samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2020 
-Föreningens val av styrelseordförande, styrelseledamöter inkl suppleanter, revisorer och valberedning.
VÄLKOMNA till avslutningen av verksamhetsåret 2020 och den formella starten av 2021.
I en förening är det medlemmarna som närvarar på årsmötet som bestämmer. Det är vi närvarande som tillsammans är Hammarby Friidrott under årsmötet. Vill du påverka föreningens inriktning och bemanning av ledningsfunktionerna så bör du komma på årsmötet och göra din stämma hörd och rösta. Det är viktigt att den nya styrelsen får möjlighet att känna ett tydligt stöd från föreningens medlemmar inför arbetet och utmaningarna kommande verksamhetsår.
Följande datum gäller för nedräkningen mot årsmöte för det gångna verksamhetsåret 2020:
ÅRSMÖTE 23/3
Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2020 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs senast 2021-02-23. För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.
MOTIONER inlämnade senast 23/2
En motion till styrelsen/årsmötet har inkommit från Eerika Kiili till kansliet inom föreskriven tid.
Motionernas rubriker är:
-Utbildning till Förtroendevalda
Allt inkommet material finns nu uppsatt på anslagstavlan i klubbhuset!
KALLELSE meddelas senast 2/3
Kallelse med föredragningslista meddelas på föreningens hemsida och anslås i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.
VALBEREDNINGENS förslag meddelas senast 2/3
Valberedningens förslag meddelas på föreningens hemsida och anslås i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.
ÅRSMÖTESHANDLINGAR tillgängliga senast 16/3
Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl styrelseförslag och utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.
Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga i en pärm på kansliet senast from tisdag 16/3 2021 kl 18.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HIF Friidrotts stadgar rörande ÅRSMÖTE, utdrag ur:
15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.