Policy tävlingskläder

1. Inledning

Syftet med policyn är att det skall finnas tydliga regler för klubbdräkts utformning samt underlätta för aktiva i förhandlingar med egna sponsorer.
Genom idrottsliga framgångar så börjar nya sponsorer visa intresse för att individuellt sponsra ett antal aktiva i klubben, vilket är relativt unikt då det tidigare oftast har varit ML:s sponsorer som stått för största delen av sponsringsverksamheten till aktiva genom olika former av klubbavtal. Det
är av stor vikt att klubben har en långsiktig policy då vi förhoppningsvis i framtiden kommer att få fram många duktiga aktiva som är attraktiva på sponsormarknaden.
  

2. Utdrag ur gällande regelverket och klubbens tolkning av reglerna

”Kap 3.1.1 Tävlande skall bära tävlingsdräkt 3.1.6 varje förening ansluten till SFIF skall ha fastställd tävlingsdräkt, som skall registreras hos SFIF.
3.1.5 Det är tillåtet att behålla överdragskläder på under tävling. I så fall skall dock nummerlappar (se 3.2) placeras utanpå överdragskläderna
3.1.10 Tävlande skall tävla i sin förenings fastställda tävlingsdräkt, utom vid tävling där han/hon representerar annan organisation (t ex distriktsförbund eller SFIF)
Anm. Vid landsvägs- och terränglöpning kan tävlande tillåtas använda neutral tröja, om lämplig tröja ej ingår i föreningens fastställda tävlingsdräkt”.
Klubbens tolkning av ovanstående efter information från SFIF är:
• Hammarby IF Friidrott har hos SFIF registrerat en tävlingsdräkt som har vit/grön överdel och grön/vit nederdel. Svart nederdel är också okej. Tävlingsdräktens design behöver inte vara likadan på samtliga aktiva. Det innebär att våra aktiva kan tävla i klubbkläder av olika design och märke så länge den har vit/grön överdel, grönvit eller svart nederdel.
Reglerna medför en stor frihet för föreningen både avseende design och färgval.
Utdrag/citat ur SFIF regler för tävlingsdräkt och reklam2 och Klubbens tolkning av reglerna:
1 Kap 3 i Tävlingsregler för Friidrott 2002 år utgåva Elanders Gotab 39680. Stockholm 2002
2 Kap 3 i Tävlingsregler för Friidrott 2002 år utgåva Elanders Gotab 39680. Stockholm 2002
Gällande reklam på tävlingsdräkt gäller följande:
3.1.7.1 På dräktens överdel: rektangelyta av 40 kvadrat cm, höjd av 5 cm.
3.1.7.2 På dräktens nederdel: rektangelyta av 20 kvadrat cm, höjd av 4 cm.
3.1.8 På dräkten får - förutom dräkttillverkarens märke – reklam förekomma ( se 4.5.6) och då endast på dräktens överdel.
3.1.8.1 Avtal om reklam på tävlingsdräkt får endast träffas av SFIF eller av förening.
3.1.8.2 Vid internationell tävling får reklamen endast omfatta ett extra märke avseende en sponsor
3.1.8.3 Vid nationell tävling tillåts två (2) extra reklammärken på föreningens tävlingsdräkt.
Därutöver kan förekomma ytterligare ett märke för aktiva som ingår i särskilt sponsoravtal
3.1.9 Reklam på tävlingsdräkt skall vara så utformad, att den ej är mer iögonfallande än föreningsmärke/-namn
3.1.9.1 Maximimått för reklammärke är rektangelyta av 40 kvadratcentimeter och höjd av 4 cm”
Klubbens tolkning av ovanstående är:
Vid internationell tävling så kan klubbens aktiva enbart exponera ett (1) sponsormärke utöver ev klädtillverkares märke och vid Nationella tävlingar kan aktiv exponera upp till tre (3) märken utöver ev klädtillverkares märke. Det innebär att våra aktiva som är aktuella för internationella tävlingar skall ha minst två uppsättningar tävlingskläder så att de följer reglerna vid internationell tävling och vid nationell tävling kan exponera max antal sponsormärken alternativt tejpar över sponsormärken vid internationell tävling. 
 

3. Policy

Klubbkläder är en viktig del i en klubbs profil. SFIF regler är "grova" vilket möjliggör mycket stor frihet för den enskilda klubben. Individuella friidrottare har oftast en kärv ekonomisk situation för att förverkliga sina mål/genomföra sin elitsatsning (vilket ofta den enskilda klubben också har) och därför är det avgörande att klubb och individ har tydliga förhållningssätt i jakten på sponsorer.  
I vissa fall kan fördelarna med en gemensam klubbdräkt ge vika för individens möjlighet att skaffa en bra personlig sponsor. Strävan bör vara att klubbens i nuläget registrerade tävlingsdräkt med vitgrön överdel och grönvit nederdel skall användas av alla aktiva i Hammarby Friidrott.
Avsteg 1 från denna strävan bör vara att elitaktiva som skaffat annan klädsponsor som kan erbjuda ovanstående färgkombination får tävla i den om sponsringen innebär minst 15 000 SEK.
Avsteg 2 bör vara att vid enstaka tävlingar (Inte SM tävlingar) skall enskild elitaktiv kunna tävla i sponsors tävlingsdräkt med avvikande färgkombination om det särskilt gynnar den aktives förhållande med sponsorn. Sponsorn bör bekosta en sådan tävlingsresa.
Angående reklam på tävlingsdräkt så skall aktive på nationell tävlingsdräkt ha möjlighet till två (2) egna sponsormärken och klubben till ett (1). På internationell tävlingsdräkt skall den aktive ha tillgång till det enda sponsormärke som man där får ha utöver klädtillverkarens märke.
Klubbchef skall informeras om aktivas avtal som styr sponsring av tävlingsdräkt och reklam på tävlingsdräkt i syfte att kontrollera att inget går på kontrakurs med klubbens sponsorer eller kan vara etiskt missvisande som tex tobaksreklam.
När klubben vill använda sponsormärke på aktivas tävlingsdräkt skall klubbchef kontrollera om elitaktiva kan göra reklam för aktuell sponsor.