Policy avseende
mobbing och sexuella trakasserier
 

Denna policy är framtagen med syftet att främja de grundläggande värden
som Hammarby IF Friidrott står för,
där varje medlem ses och behandlas som en tillgång för klubben
och där föreningen och dess medlemmar verkar för gemensamma värderingar vägledda av;

 

Öppenhet
Tydlighet
Lojalitet
Respekt

 
Hammarby IF Friidrott är en attraktiv ungdomsförening med ett stort antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten.  Det är varje medlems ansvar att tillse att de barn och ungdomar som är aktiva i föreningen har möjlighet att idrotta och utvecklas i en trygg social miljö. Därför inriktar sig den här policyn särskilt på skyddet av barn och ungdomar i vår verksamhet. 
Hammarby IF Friidrotts policy omfattar föreningsmedlemmars och anställdas förväntade agerande vid förekomst av kränkande handlingar såsom mobbing, sexuella trakasserier, övergrepp eller andra kränkningar mot barn och ungdomar.
Till grund står Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten
samt dess vägledning (se bilaga).
 

Vår syn på kränkningar mot barn & ungdomar i vår förening

Mobbing är en kränkande särbehandling där en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan handla om allt från öppen mobbing i form av gliringar från kamrater och ledare i gruppen till dolt ”skitsnack” bakom ryggen eller utfrysning.
Ett övergrepp är alla handlingar - med sexuell anspelning eller annan kränkande anspelning - som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.
Ett barn som känner sig utsatt eller upplever att han eller hon blivit kränkt skall alltid känna att det finns en trygg vuxenvärld att vända sig till i klubben.
Vuxna – ledare, föräldrar, anställda – i Hammarby IF Friidrott har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av mobbing och kränkningar och säkra att åtgärder vidtas.
 

Ledarskap i Hammarby IF Friidrotts barn & ungdomsverksamhet

Utformningen av Hammarby IF Friidrotts barn och ungdomsverksamhet bygger på samarbete i team där två eller flera ledare tillsammans ansvarar för träningsverksamheten. Det är också ledarteamets ansvar att, tillsammans med ledningen i föreningen, skapa en öppen och transparent miljö där barnen/ungdomarna känner förtroende för sina ledare och törs berätta om eventuella problem eller obehagliga händelser.
Klubborganisationen med anställd personal finns till stöd för ledarteamen, aktiva och dessas föräldrar vid behov. Samarbete och teamkänsla är nyckelord i Hammarby IF Friidrotts barn & ungdomsverksamhet.
Inga barn/ungdomsgrupper får ledas av enbart en ledare/tränare eftersom det delade ledarskapet stärker skyddet mot våra barn och ungdomar genom större insyn, transparens och öppenhet i gruppens verksamhet.
 

Utbildning av ledare & information till föräldrar

Alla barn & ungdomsledare i Hammarby IF Friidrott introduceras och utbildas när det gäller klubbens värdegrund och syn på den enskilde individen. Därtill finns utbildningsmaterial för det idrottsliga utövandet och möjlighet att gå de barn & ungdomsledarutbildningar som erbjuds av Svenska Friidrottsförbundet.
 

Vad gör vi vid misstanke? Hur agerar vi när det händer?

Att ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en viktig utgångspunkt så att mobbing och övergrepp kan upptäckas tidigt. En viktig roll som den vuxne har är att se de enskilda individerna bland barn och ungdomar som är aktiva i vår förening. Alla medlemmar, framförallt vuxna ledare, ska värna om goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna.
När klubben fått kännedom om att mobbing eller någon form av kränkning förekommit gäller följande:
 

Alla anmälningar tas på allvar och utreds

Hammarby IF Friidrott (styrelsen) utser en representant ifrån klubben som leder arbetet med att utreda det som inträffat.
Att skydda det utsatta barnet är klubbrepresentantens primära uppgift och tillse att denne får det stöd som behövs.
Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, dock ska alltid båda sidors berättelse höras.
Klubbrepresentanten skall inhämta relevant information i form av exempelvis vittnesmål eller dokumentation.
Klubbrepresentanten gör, tillsammans med styrelsen, en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas under den tid utredningen pågår.
Ett snabbt och samtidigt diskret agerande från klubbens sida är av vikt.
Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan
 

Åtgärder

När kränkning, övergrepp eller mobbing förekommit är det styrelsens ansvar att bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Dessa kan givetvis variera beroende på vad som inträffat.
En öppen och ärlig dialog med de inblandade är centralt. Det är dock viktigt att poängtera att vuxna med ledaruppgifter har fått ett förtroendeuppdrag som kan dras in vid missbruk av en förtroendeställning.
Hammarby IF Friidrotts styrelse har rätt att omedelbart vidta åtgärder som exempelvis: 

Timeout för den misstänkta förövaren under pågående utredning

Utfärda en reprimand
Suspendering från barn- och ungdomsverksamheten
Uteslutning ur klubben

 
Denna policy är avsedd att användas som stöd och information till nya och befintliga medlemmar för att vi tillsammans ska skapa en förening som kännetecknas av en sund idrottsverksamhet där barn och vuxna kan utvecklas och finna glädje i sitt idrottsutövande.