GDPR-policy

Den nya lagen ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas, och innebär därigenom ett starkare skydd för individers personliga integritet.

Den enskildes rättigheter har stärkts gällande:
- Rätt till information
-  Registerutdrag
-  Rätt till rättelse
-  Rätt till radering
-  Rätt till begränsning av användning
-  Dataportabilitet
-  Rätt till att göra invändningar
-  Rätt till att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Vilket stöd har vår förening i detta arbete?
Riksidrottsförbundet RF har tagit fram riktlinjer och stöd, inkl en uppförandekod, till specialidrottsförbund och föreningar och vi får naturligtvis även stöd av vårt specialidrottsförbund Svenska Friidrottsförbundet, SFIF.
RF http://www.rf.se/Personuppgifter/
SFIF http://www.friidrott.se/forbundsinfo/GDPR.aspx

Vilka system utbyter vi information med?
IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.
Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer. Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottslyftansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR och automatiserat underlag för LOK-stödsansökning. http://idrottonline.se/OmIdrottOnline
Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom IdrottOnline.
http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/PersonuppgifterochIdrottOnline/

Fortsatt pågående arbete under 2018
Vår förening kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa att vi ska kunna leva upp till kraven för GDPR i den takt som RF:s system IdrottOnline utvecklas.
http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline

Målet är att alla våra medlemmar och deltagare ska kunna känna en trygghet i hur vi hanterar den minimala men nödvändiga personinformation vi samlar in för att vår verksamhet ska fungera smidigt och säkert.